صدای پای عدالت

صدای پای عدالت
در این وبلاگ تلاش دارم در سه حوزه مطالبی را در دسترس مخاطبان محترم قرار دهم:
1. عدالت اجتماعی
2. خط مشی
3. آموزش و پرورش
این سه، محور فعالیت های بنده در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است.
نوشته ذیل، گرته برداری از مقاله دکتر علی فرازمند است با این عنوان:

The capacity to manage in the age of rapid changes & globalization

دریافت
عنوان: The capacity to manage in the age of rapid changes &globalization

چکیده:

قرن 21 وارد دوران جدیدی از تغییرات تاریخی و جهانی شدن شده است که چالشهایی را به جوامع، اقتصادها، دولتها و سیستم های مدیریتی تحمیل کرده است. جهانی شدن با یک سیستم جهانی سلطه که انسانیت و سیستم های حکومتی و اداری را با تهدید مواجه کرده است، همراه شده است. محیط پویا و سراسر آشفته قرن21 نیازمند ظرفیتهای جدید مدیریتی در عرصه اداره و و حکمرانی عمومی است. ظرفیت های موجود نیز یا ناکافی اند و یا نیازمند طراحی جدید می باشند. این مقاله در صدد ارائه یک نگاه کلان به مساله ظرفیت سازی در مدیریت و حکمرانی عمومی برای عصر جهانی شدن است.


مقدمه:

جهان وارد یک هزاره جدید شده که مقارن با تغییرات سریعی است که جوامع، اقتصادها، دولت ها و سیستمهای حکومتی را دچار تغییر کرده است. تمدنی جدید آغاز شده و بسیاری از نهادها و فرهنگهای سنتی به صورت جدی دچار چالش شده و به سمت انقراض پیش می روند. حق حاکمیت دولت-ملتها دچار چالش شده(توسط عوامل سیستم های حکمرانی جهانی و فراملی)، مرزهای منطقه ای توسط استیلای تکنولوژی های ارتباطی جهان جدید فروریخته اند. مهاجرت جهانی و وابستگی متقابل افزایش یافته است.

علت تغییرات امروزی: با بررسی جزئیات این عصر جدید آنچه نتیجه گرفته می شود، استبداد جهانی ذیل سیستم غارتگر سرمایه داری شرکتی است.

با وجود اینکه بسیاری از تغییرات لازم و ضروری اند اما مدلهای سنتی ما، ظرفیت های نهادی، تفکرات و تکنیک های مدیریتی ما برای مواجهه با چالشها کافی نیستند. ظرفیت مدیریت دولت و سیستم های حکمرانی، اقتصادها و سیستمهای اداری با چالشهایی مواجه می شوند  که برای این مواجهه نیازمند دانش، مهارتها و طراحی های جدیدند که جهان جدید در تغییرات سریع با ویژگی های ناشناختگی، عدم اطمینان و غیر قابل درک متناسب خواهند کرد.

راه حل: ظرفیت مدیریت عمومی، نهادی و ملی یا حکمرانی جهانی و سیستم های اقتصادی در این محیط تغییرات سریع، باید در دو سطح طراحی شود:

1.       سطح کلان: معطوف به مسائل نهادی، سازمانی، خط مشی و اداری در مدیریت عمومی و حوزه امور ملی، فراملی و جهانی.

2.       سطح خرد: کسب، پالایش، تکامل و کاربرد دانش، مهارت ها و رفتارهای سازمانی، مدیریتی و اداری و تکنولوژیکی جهت مدیریت در سطوح سازمانی فراسازمانی برای دستیابی به اهداف کلان وسیع تر.

هدف مقاله از پرداختن به سطح کلان:

1.       تجویز برای بقا از طریق استراتژیهاو سیاستهایی که در ساخت و بهبود ظرفیت مدیریت در این عصر مورد نیاز است.

2.       بیان چند مساله که شامل روند تغییر، جهانی شدن، تغییر ساختاری مدیریت عمومی و ظرفیت های استراتژیک مدیریت مدرن حکومت و اداره ، جامعه و اقتصاد در قرن21 است.

تغییرات بزرگ و از هم گسیخته: مداوم و منقطع

تاریخ عرصه تاخت و تاز تغییرات بزرگ و کوچک بوده که این تغییرات پیامدهایی را در عرصه های مختلف به جا گذاشته است. این تغییرات یا از طرق طبیعی رخ داده اند و یا از پیش طراحی شده بوده اند. ویژگی تغییرات طبیعی، این است که از راه تعامل پویا و دیالکتیک داخلی چند عامل، منجر به یک ایده، سیستم یا پارادایم جدید شده اند. اما تغییرات غیر طبیعی، از قبل طراحی شده و معطوف به تغییر عوامل خاص و ایجاد انشعاباتی در فرهنگ، سیستم های سیاسی و ساختارهای اداری است.

اثر تغییرات:

برخی تغییرات ناگهانی، ابهام و شوکی عظیم را تولید می کنند و سیستم ممکن در طول فرهنگ ها ، حکمرانی و سیستم های اداری فرو می پاشد. ویژگی مهم این تغییرات «تداوم و استمرار» آنهاست. نکته مهم این است که بیشتر این تغییرات در ربع قرن گذشته در جهت تداوم و تقویت سیستم سرمایه داری در حوزه تولید، توزیع ، حکمرانی و اداره است.

تغییرات فعلی جهانی در راستای مترقی ساختن قدرت سرمایه داری( سرمایه داری به مثابه سیستم ایدئولوژیک جهانی در اقتصاد، سیاست و اداره) است. این تغییر فرار از یک سیستم سلطه به سوی سیستمهای دوم و سوم نیست بلکه در جهت تغییر و تقویت نظام سرمایه داری است.

نتیجه این تغییرات:

نتیجه این تغییرات، حاکمیت امپراتوری جهانی از طریق طراحی یک سلطه سیاسی تحت لوای امریکا و سه قطب استراتژیک جهانی( انگلیس در اروپا، استرالیا در شرق دور و اسرائیل در خاورمیانه) برای تسلط و استثمار کل جهان و تبلیغ دموکراسی و ارزشهای غربی لیبرال بدون در نظر گرفتن عدالت اقتصادی است که این سلطه چیزی جز یغماگری جهانی را به دنبال ندارد.

مهمترین تغییرات جهانی قرن 20:

1.       سقوط شوروی و نظام سوسیالیست به مثابه رقیب جهانی سرمایه داری غرب.

2.       افزایش سلطه جهانی از طریق سلطه شرکتهای چند ملیتی.

3.       نوآوری های تکنولوژیکی اینترنت

4.       قابلیت تخریب هر ملتی از راه دور با سیستم های تسلیحاتی پیشرفته مثل سلاح هسته ای تسخیر فرهنگ و اقتصاد

5.       افزایش توانایی تعاملات جهانی با وجود مرزهای محدود

البته با توجه به این نکته که همه سازمانهای بازاری، سلطه گر نیستند و همه دولت های سرمایه داری، یغماگر نیستند.

مفهوم جهانی شدن در مدیریت و اداره عمومی، مفهومی کهنه است اما سه مبحث مهم آن در توسعه آن بسیار مورد بحث قرار گرفته است:

1.       خصوصی سازی و برون سپاری

2.       مدیریت دولتی نوین

3.       بازاری کردن و تجاری سازی

سرمایه داری مدرن بیرحمانه تلاش دارد تا با هر هزینه ای سود خود را رشد دهد و برای جلوگیری از کاهش منافع یا مرگ خود که عاقبت سرمایه داری، تلاش دارد تا از طریق سازمانهای شرکتی که به دنبال نیروی کار و منابع ارزان و بازار جهانی و نیروی مداخله گر نظامی برای مداخله در هر مکان و زمان، از مرگ یا کاهش منافع خود ممانعت کند.

آنچه اهمیت دارد برای ما این است که چگونه این چالش ها و مسائل جهانی که جهانی شدن و تغییرات بزرگ جهانی ایجاد کرده اند را مدیریت کنیم.

فواید جهانی شدن: فراهم کردن ارتباطات و ابزارهای دیگر بهم پیوستگی و در دسترس بودن از طریق حکمرانی و اداره الکترونیک و شیبه این.

مضرات جهانی شدن: اخراج انبوه نیروی کار، مهاجرت ها، فقر بسیار، بیکاری، فقدان سیستم زیربنایی عمومی، کاهش خدمات عمومی، فساد بالا، عدم حساب دهی، فقدان حق حاکمیت منطقه ای، خصوصا در ملتهای توسعه یافته و عدم امنیت جهانی از گرسنگی، بیکاری، بحرانهای سلامت عمومی و افزایش انواع خشونت ها و جنایات.

همه کشورها با تغییرات وحشتناکی روبرو می شوند که با استفاده از مدیریت ظرفیت خود نمی توانند به تنهایی با آنها مقابله کنند. ادامه مقاله بر برخی راهکارها، پیشنهادات برای خط مشی و مدیریت در ساخت و بهبود ظرفیت متمرکز است. این راهکارها در دوسطح مورد بحث قرار می گیرند:

1.       سطح کلان: ظرفیت برای مدیریت در دوران تغییرات و چالشهای جهانی با گزینه های استراتژیک و حتمی که باید در سطوح ملی، جهانی و سازمانی تطبیق داده شوند.

2.       سطح خرد: مواجه است با جزئیات چگونگی و زمان و مکان و ابزار کوتاه مدت در سطح افراد(یک سازمان را یک فرد در نظر بگیرید.)، گروهها ، سطوح دولت و سیستم های اداری.


نظرات  (۱)

۰۳ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۲۰ گرایلی مقدم

سلام از زحماتتان در خلق این وب سایت ممنون . اطلاعات کاریردی جامعی دارد.

پاسخ:
باسلام
از لطف شما ممنون. امید است که قابل استفاده باشد.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">